Expired Events

日期 标题 地点
12月 10日 2019 5:00 下午 12月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年11月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 12月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年11月份营业额公告 N/A
11月 8日 2019 5:00 下午 11月 8日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年10月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 11月 8日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年10月份营业额公告 N/A
10月 30日 2019 4:00 下午 10月 30日 2019 5:00 下午 Asia/Taipei 2019年第三季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2019Q3_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 10月 30日 2019 4:00 下午 - 5:00 下午 2019年第三季法人说明会 电话法说会
10月 9日 2019 5:00 下午 10月 9日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年9月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 10月 9日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年9月份营业额公告 N/A
9月 10日 2019 5:00 下午 9月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年8月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 9月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年8月份营业额公告 N/A
8月 9日 2019 5:00 下午 8月 9日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年7月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 9日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年7月份营业额公告 N/A
8月 1日 2019 12:00 上午 8月 1日 2019 11:59 下午 Asia/Taipei 现金股利发放日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 1日 2019 现金股利发放日 N/A
7月 31日 2019 4:00 下午 7月 31日 2019 5:00 下午 Asia/Taipei 2019年第二季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2019Q2_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 7月 31日 2019 4:00 下午 - 5:00 下午 2019年第二季法人说明会 电话法说会
7月 10日 2019 5:00 下午 7月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年6月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年6月份营业额公告 N/A
7月 8日 2019 12:00 上午 7月 8日 2019 11:59 下午 Asia/Taipei 除息交易日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 8日 2019 除息交易日 N/A
6月 14日 2019 9:00 上午 6月 14日 2019 12:00 下午 Asia/Taipei 年度股东常会 新竹 Mediatek ir@mediatek.com 6月 14日 2019 9:00 上午 - 12:00 下午 年度股东常会 新竹
6月 10日 2019 5:00 下午 6月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年5月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 6月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年5月份营业额公告 N/A
5月 10日 2019 5:00 下午 5月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年4月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 5月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年4月份营业额公告 N/A
4月 30日 2019 4:00 下午 4月 30日 2019 5:00 下午 Asia/Taipei 2019年第一季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2019Q1_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 4月 30日 2019 4:00 下午 - 5:00 下午 2019年第一季法人说明会 电话法说会
4月 16日 2019 12:00 上午 4月 16日 2019 11:59 下午 Asia/Taipei 停止过户日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 16日 2019 停止过户日 N/A
4月 10日 2019 5:00 下午 4月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年3月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年3月份营业额公告 N/A
3月 8日 2019 5:00 下午 3月 8日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年2月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 3月 8日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年2月份营业额公告 N/A
2月 15日 2019 5:00 下午 2月 15日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2019年1月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 2月 15日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2019年1月份营业额公告 N/A
1月 30日 2019 4:00 下午 1月 30日 2019 5:00 下午 Asia/Taipei 2018年第四季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2018Q4_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 1月 30日 2019 4:00 下午 - 5:00 下午 2018年第四季法人说明会 电话法说会
1月 10日 2019 5:00 下午 1月 10日 2019 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年12月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 1月 10日 2019 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年12月份营业额公告 N/A
12月 10日 2018 5:00 下午 12月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年11月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 12月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年11月份营业额公告 N/A
11月 9日 2018 5:00 下午 11月 9日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年10月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 11月 9日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年10月份营业额公告 N/A
10月 31日 2018 4:00 下午 10月 31日 2018 5:00 下午 Asia/Taipei 2018年第三季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2018Q3_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 10月 31日 2018 4:00 下午 - 5:00 下午 2018年第三季法人说明会 电话法说会
10月 9日 2018 5:00 下午 10月 9日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年9月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 10月 9日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年9月份营业额公告 N/A
9月 10日 2018 5:00 下午 9月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年8月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 9月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年8月份营业额公告 N/A
8月 10日 2018 5:00 下午 8月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年7月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年7月份营业额公告 N/A
8月 2日 2018 12:00 上午 8月 2日 2018 11:59 下午 Asia/Taipei 现金股利发放日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 2日 2018 现金股利发放日 N/A
7月 31日 2018 4:00 下午 7月 31日 2018 5:00 下午 Asia/Taipei 2018年第二季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2018Q2_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 7月 31日 2018 4:00 下午 - 5:00 下午 2018年第二季法人说明会 电话法说会
7月 10日 2018 5:00 下午 7月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年6月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年6月份营业额公告 N/A
7月 9日 2018 12:00 上午 7月 9日 2018 11:59 下午 Asia/Taipei 除息交易日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 9日 2018 除息交易日 N/A
6月 15日 2018 9:00 上午 6月 15日 2018 11:59 下午 Asia/Taipei 年度股东常会 新竹 Mediatek ir@mediatek.com 6月 15日 2018 9:00 上午 - 11:59 下午 年度股东常会 新竹
6月 8日 2018 5:00 下午 6月 8日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年5月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 6月 8日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年5月份营业额公告 N/A
5月 10日 2018 5:00 下午 5月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年4月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 5月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年4月份营业额公告 N/A
4月 27日 2018 4:00 下午 4月 27日 2018 5:00 下午 Asia/Taipei 2018年第一季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2018Q1_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 4月 27日 2018 4:00 下午 - 5:00 下午 2018年第一季法人说明会 电话法说会
4月 17日 2018 12:00 上午 4月 17日 2018 11:59 下午 Asia/Taipei 停止过户日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 17日 2018 停止过户日 N/A
4月 10日 2018 5:00 下午 4月 10日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年3月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 10日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年3月份营业额公告 N/A
3月 9日 2018 5:00 下午 3月 9日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年2月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 3月 9日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年2月份营业额公告 N/A
2月 9日 2018 5:00 下午 2月 9日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2018年1月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 2月 9日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2018年1月份营业额公告 N/A
1月 31日 2018 4:00 下午 1月 31日 2018 5:00 下午 Asia/Taipei 2017年第四季法人说明会 电话法说会 http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2017Q4_tw.html 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 1月 31日 2018 4:00 下午 - 5:00 下午 2017年第四季法人说明会 电话法说会
1月 8日 2018 5:00 下午 1月 8日 2018 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年12月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 1月 8日 2018 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年12月份营业额公告 N/A
12月 7日 2017 5:00 下午 12月 7日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年11月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 12月 7日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年11月份营业额公告 N/A
11月 7日 2017 5:00 下午 11月 7日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年10月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 11月 7日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年10月份营业额公告 N/A
10月 31日 2017 4:00 下午 10月 31日 2017 5:00 下午 Asia/Taipei 2017年第三季法人说明会 日期: 2017年10月31日(星期二) 时间: 4:00 – 5:00 p.m.      语言: 中文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2017Q3_tw.html 时间: 5:00 – 6:30 p.m.      语言: 英文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/en/mediatek_2017Q3_en.html 电话法人说明会拨打号码: +886-2-21928016 电话接通后,请按代码: 276135# 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 10月 31日 2017 4:00 下午 - 5:00 下午 2017年第三季法人说明会 电话法说会
10月 6日 2017 5:00 下午 10月 6日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年9月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 10月 6日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年9月份营业额公告 N/A
9月 7日 2017 5:00 下午 9月 7日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年8月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 9月 7日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年8月份营业额公告 N/A
8月 7日 2017 5:00 下午 8月 7日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年7月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 7日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年7月份营业额公告 N/A
8月 3日 2017 12:00 上午 8月 3日 2017 11:59 下午 Asia/Taipei 现金股利发放日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 3日 2017 现金股利发放日 N/A
7月 31日 2017 2:00 下午 7月 31日 2017 3:00 下午 Asia/Taipei 2017年第二季法人说明会 日期: 2017年07月31日(星期一) 时间: 2:00 – 3:00 p.m.      语言: 中文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2017Q2_tw.html 时间: 4:00 – 5:00 p.m.      语言: 英文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/en/mediatek_2017Q2_en.html 电话法人说明会拨打号码: +886-2-21928016 电话接通后,请按代码: 382522# 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 7月 31日 2017 2:00 下午 - 3:00 下午 2017年第二季法人说明会 电话法说会
7月 7日 2017 5:00 下午 7月 7日 2017 7:00 下午 Asia/Taipei 2017年6月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 7日 2017 5:00 下午 - 7:00 下午 2017年6月份营业额公告 N/A
7月 6日 2017 12:00 上午 7月 6日 2017 11:59 下午 Asia/Taipei 除息交易日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 6日 2017 除息交易日 N/A
6月 15日 2017 9:00 上午 6月 15日 2017 11:59 下午 Asia/Taipei 年度股东常会 新竹 Mediatek ir@mediatek.com 6月 15日 2017 9:00 上午 - 11:59 下午 年度股东常会 新竹
6月 6日 2017 5:00 下午 6月 6日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年5月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 6月 6日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年5月份营业额公告 N/A
5月 8日 2017 5:00 下午 5月 8日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年4月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 5月 8日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年4月份营业额公告 N/A
4月 28日 2017 2:00 下午 4月 28日 2017 3:00 下午 Asia/Taipei 2017年第一季法人说明会 日期: 2017年04月28日(星期五) 时间: 2:00 – 3:00 p.m.      语言: 中文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2017Q1_tw.html 时间: 4:00 – 5:00 p.m.      语言: 英文 网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/en/mediatek_2017Q1_en.html 电话法人说明会拨打号码: +886-2-21928016 电话接通后,请按代码: 777883# 电话法说会 Mediatek ir@mediatek.com 4月 28日 2017 2:00 下午 - 3:00 下午 2017年第一季法人说明会 电话法说会
4月 17日 2017 12:00 上午 4月 17日 2017 11:59 下午 Asia/Taipei 停止过户日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 17日 2017 停止过户日 N/A
4月 10日 2017 5:00 下午 4月 10日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年3月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 10日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年3月份营业额公告 N/A
3月 7日 2017 5:00 下午 3月 7日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年2月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 3月 7日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年2月份营业额公告 N/A
2月 8日 2017 5:00 下午 2月 8日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2017年1月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 2月 8日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2017年1月份营业额公告 N/A
1月 26日 2017 4:00 下午 1月 26日 2017 5:00 下午 Asia/Taipei 2016年第四季法人说明会 日程及网络会议网址: 日期: 2017年01月26日(星期四)        时间: 2:00 – 3:00 p.m.      语言: 中文        网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/tw/mediatek_2016Q4_tw.html        时间: 4:00 – 5:00 p.m.      语言: 英文        网址: http://wms.gridow.com/ir/mediatek/en/mediatek_2016Q4_en.html 电话法人说明会拨打号码: +886-2-21928016 电话接通后,请按代码: 195638# Teleconference Mediatek ir@mediatek.com 1月 26日 2017 4:00 下午 - 5:00 下午 2016年第四季法人说明会 Teleconference
1月 9日 2017 5:00 下午 1月 9日 2017 6:00 下午 Asia/Taipei 2016年12月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 1月 9日 2017 5:00 下午 - 6:00 下午 2016年12月份营业额公告 N/A
12月 7日 2016 12:00 上午 12月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年11月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 12月 7日 2016 2016年11月份营业额公告 N/A
11月 7日 2016 12:00 上午 11月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年10月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 11月 7日 2016 2016年10月份营业额公告 N/A
10月 28日 2016 2:00 下午 10月 28日 2016 5:00 下午 Asia/Taipei 105年第三季法人说明会 Teleconference Teleconference Mediatek ir@mediatek.com 10月 28日 2016 2:00 下午 - 5:00 下午 105年第三季法人说明会 Teleconference
10月 7日 2016 12:00 上午 10月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年9月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 10月 7日 2016 2016年9月份营业额公告 N/A
9月 7日 2016 12:00 上午 9月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年8月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 9月 7日 2016 2016年8月份营业额公告 N/A
8月 11日 2016 12:00 上午 8月 11日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 现金股利发放日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 11日 2016 现金股利发放日 N/A
8月 5日 2016 12:00 上午 8月 5日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年7月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 8月 5日 2016 2016年7月份营业额公告 N/A
8月 3日 2016 12:00 上午 8月 3日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 105年第二季法人说明会 电话法说会: http://wms.gridow.com/ir/media... Teleconference Mediatek ir@mediatek.com 8月 3日 2016 105年第二季法人说明会 Teleconference
7月 15日 2016 12:00 上午 7月 15日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 除息交易日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 15日 2016 除息交易日 N/A
7月 7日 2016 12:00 上午 7月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年6月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 7月 7日 2016 2016年6月份营业额公告 N/A
6月 24日 2016 12:00 上午 6月 24日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 年度股东常会 新竹 N/A Mediatek ir@mediatek.com 6月 24日 2016 年度股东常会 N/A
6月 6日 2016 12:00 上午 6月 6日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年5月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 6月 6日 2016 2016年5月份营业额公告 N/A
5月 6日 2016 12:00 上午 5月 6日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年4月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 5月 6日 2016 2016年4月份营业额公告 N/A
4月 29日 2016 12:00 上午 4月 29日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 105年第一季法人说明会 电话法说会: http://wms.gridow.com/ir/media... Teleconference Mediatek ir@mediatek.com 4月 29日 2016 105年第一季法人说明会 Teleconference
4月 26日 2016 12:00 上午 4月 26日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 停止过户日 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 26日 2016 停止过户日 N/A
4月 8日 2016 12:00 上午 4月 8日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年3月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 4月 8日 2016 2016年3月份营业额公告 N/A
3月 7日 2016 12:00 上午 3月 7日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年2月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 3月 7日 2016 2016年2月份营业额公告 N/A
2月 5日 2016 12:00 上午 2月 5日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2016年1月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 2月 5日 2016 2016年1月份营业额公告 N/A
2月 1日 2016 12:00 上午 2月 1日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 104年第四季财报电话会议 电话法说会: http://wms.gridow.com/ir/media... Teleconference Mediatek ir@mediatek.com 2月 1日 2016 104年第四季财报电话会议 Teleconference
1月 8日 2016 12:00 上午 1月 8日 2016 11:59 下午 Asia/Taipei 2015年12月份营业额公告 N/A Mediatek ir@mediatek.com 1月 8日 2016 2015年12月份营业额公告 N/A
活动预告